DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ, Q.3 – PHƯƠNG ÁN 1

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ, Q.3 - PHƯƠNG ÁN 2