? Hạng mục: văn phòng cho thuê

? Địa chỉ: Thạch Thị Thanh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

? Chủ đầu tư: Mr. Minh